องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก    ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  A    A
Loading images...

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ    "ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองโปร่งใส น้ำไหลไฟสว่าง หนทางสะดวก"    องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ   

ตราสัญลักษณ์
  

NaKok Subdistrict Administrative Organization 

หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

สายตรงติดต่อเรา

042 - 315- 850

 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ E-SERVICE คลังความรู้
ITA พื้นฐาน
 
แบบสำรวจ โพล โหวต
ความพึงพอใจของคุณต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
 • พอใจมากที่สุด
 • พอใจมาก
 • พอใจ
 • ควรปรับปรุงในบางส่วน
 • ไม่พอใจ

สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร |ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | คม ชัด ลึก ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | รักบ้านเกิด | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ธรรมะจักร  | กัลยาณมิตร | สสส.วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | ลานธรรมเสวนา | เบอร์ติดต่อ 042-315-850

 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      145 คน

สถิติเดือนนี้:   3456 คน

สถิติปีนี้:        41186 คน

สถิติทั้งหมด: 183809 คน

กลับ

maps

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

     1. สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

     1.1 ที่ตั้งของหมู่บ้านหรือขุมชนหรือตำบล

ตำบลนากอกตั้งอยู่หมู่ที่ 1 บ้านนากอก  ตำบลนากอก  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ห่างจากจังหวัดหนองบัวลำภู ลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ เป็นระยะทาง 46 กิโลเมตร  และอยู่ห่างจากอำเภอศรีบุญเรืองลงมาทางทิศตะวันออกเฉียงใต้  เป็นระยะทาง  12  กิโลเมตร

 ทิศเหนือ          ติดต่อกับตำบลโนนสะอาด อำเภอศรีบุญเรือง

ทิศตะวันออก     ติดต่อกับตำบลศรีบุญเรือง  อำเภอศรีบุญเรือง

ทิศใต้               ติดต่อกับกิ่งอำเภอหนองนาคำและอำเภอสีชมพู  จังหวัดขอนแก่น

ทิศตะวันตก      ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย ตำบลนากอกมีพื้นที่ทั้งหมด  98.26  ตารางกิโลเมตร  หรือประมาณ  61,412.5  ไร่ เป็นพื้นที่ทำการเกษตร จำนวน  42,665  ไร่                

จำนวนหมู่บ้านในเขตอบต.เต็มทั้งหมู่บ้าน 23 หมู่ ได้แก่ หมู่ที่1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

       1.2 ลักษณะภูมิประเทศ

                ตำบลนากอกมีสภาพพื้นที่ทั่วไปเป็นพื้นที่ราบสูงสลับที่ราบลุ่มแม่น้ำมีภูเขาในบางส่วนของพื้นที่เป็นที่ราบเนินสูง ลาดเอียงอยู่ตรงกลาง มีแหล่งไม้ใช้สอย และป่าเสื่อมโทรม  มีลำห้วยที่มีน้ำไม่ตลอดปีและมีน้ำตลอดปี คือ ลำน้ำพอง ลำน้ำพวย ลำน้ำห้วยกอก ของพื้นที่ตำบล  ลักษณะดินเป็นดินทรายผสมลูกรังที่ลุ่มเป็นดินเหนียวปนทราย

      1.3  ลักษณะภูมิอากาศ 

ลักษณะอากาศมีลักษณะร้อนชื่น อากาศเปลี่ยนแปลงไปตามฤดู  ซึ่งมี ๓ ฤดู ดังนี้

-ฤดูร้อน เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคมไปจนถึงเดือนพฤษภาคม  อากาศร้อนและแห้งแล้ง 

-ฤดูฝน ฤดูฝนมีฝนปริมาณน้อย  เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – สิงหาคม  ของทุกปี 

-ฤดูหนาว เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์  เป็นช่วงเปลี่ยนฤดูจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาวอากาศแปรปรวนไม่แน่นอน อาจเริ่มมีอากาศเย็นหรืออาจยังมีฝนฟ้าคะนอง 

 • ลักษณะของดิน

ลักษณะดินโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย หน้าดินค่อนข้างตึ้นชั้นล่างยังคงเป็นดินเหนียว ดินลูกรังมีการระบายน้ำค่อนข้างเร็วไม่เก็บกักน้ำ 

 • ลักษณะของแหล่งน้ำ

              มีแหล่งน้ำธรรมชาติ  ลำน้ำพอง ลำน้ำพวย ลำน้ำห้วยกอก  ที่ประชาชนชาวตำบลนากอกใช้เพื่อการเกษตร ส่วนใหญ่จะเป็นแหล่งน้ำผิวดินตามธรรมชาติและที่สร้างขึ้น เช่น อ่างฯเก็บน้ำ ลำห้วย หนองน้ำ สระน้ำฝายคลองส่งน้ำชลประทาน และสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ฯลฯ

1.6 ลักษณะของไม้และป่าไม้ 

 ในเขตพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก มีพื้นที่ป่าสาธารณะเป็นป่าไม้เนื้อแข็งและป่าชุมชน      ประชาชนใช้ประโยชน์รวมกัน

          2.ด้านการเมือง/การปกครอง

          2.1 เขตการปกครอง

-จำนวนหมู่บ้าน  23  หมู่จำนวนหมู่บ้านในเขต  อบต. เต็มทั้งหมู่บ้าน 23 หมู่  ได้แก่หมู่ 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12 13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23

         2.2 การเลือกตั้ง

                มีเขตเลือกตั้ง จำนวน  ๒๓  เขต  ๒๓ หมู่บ้าน  และมีการเลือกตั้งสมาชิกมีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล หมู่บ้านละ  ๒  คน  ที่มาจากการเลือกตั้ง ทั้งสิ้น  ๔๖  คน และนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาจากการเลือกตั้ง  มีคณะผู้บริหารจำนวน  ๔  คนโดยมีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นหัวหน้า     คณะทำงาน

          3.ประชากร

          3.1 ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร

ประชากรในตำบลนากอก   รวมทั้งสิ้น 15,661  คน แยกเป็นชาย  7,836  คน หญิง  7,825  คน 

ความหนาแน่นเฉลี่ย 159 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกเต็ม พื้นที่ทั้ง  23  หมู่บ้าน  ได้แก่

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

หมายเหตุ

1

บ้านนากอก

339

380

719

 

2

บ้านโคกล่าม

394

400

794

 

3

บ้านกุดดุก       

413

407

820

 

4

บ้านโคกม่วง     

521

510

1,031

 

5

บ้านวังไฮ

498

495

993

 

6

บ้านแก

277

297

574

 

7

บ้านโนนข่า

416

375

791

 

8

บ้านโนนสำราญ

429

418

847

 

9

บ้านโนนงาม

369

361

730

 

10

บ้านโคกสนั่น

380

358

738

 

11

บ้านตาลเดี่ยว

259

248

507

 

12

บ้านหนองผือ

306

310

616

 

13

บ้านนาหนองทุ่ม

242

208

450

 

14

บ้านสมสนุก     

380

390

770

 

15

บ้านห้วยบ่อทอง

219

215

434

 

16

บ้านท่าปากเป่ง 

66

53

119

 

17

บ้านท่าวารี

216

234

450

 

18

บ้านม่วงทอง

422

418

840

 

19

บ้านสระแก้ว

248

252

500

 

20

บ้านนากอกคำ

361

364

725

 

21

บ้านโนนเกษม

459

518

977

 

22

บ้านสุขเกษม

309

272

581

 

23

บ้านริมพองพัฒนา

313

342

655

 

รวม

7,836

7,825

15,661

 

 

                   - หมู่ที่ 1   บ้านนากอก              จำนวนครัวเรือน       232        ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 2   บ้านโคกล่าม            จำนวนครัวเรือน       273        ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 3   บ้านกุดดุก               จำนวนครัวเรือน       210        ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 4   บ้านโคกม่วง            จำนวนครัวเรือน       269        ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 5   บ้านวังไฮ                จำนวนครัวเรือน        294       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 6   บ้านแก                   จำนวนครัวเรือน        206       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 7   บ้านโนนข่า             จำนวนครัวเรือน        215       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 8   บ้านโนนสำราญ        จำนวนครัวเรือน        235       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 9   บ้านโนนงาม            จำนวนครัวเรือน        268       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 10 บ้านโคกสนั่น           จำนวนครัวเรือน        209       ครัวเรือน

                    - หมู่ที่ 11 บ้านตาลเดี่ยว           จำนวนครัวเรือน        155       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 12 บ้านหนองผือ           จำนวนครัวเรือน        179       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 13 บ้านนาหนองทุ่ม        จำนวนครัวเรือน        133       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 14 บ้านสมสนุก              จำนวนครัวเรือน        239       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 15 บ้านห้วยบ่อทอง        จำนวนครัวเรือน        121       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 16 บ้านท่าปากเป่ง         จำนวนครัวเรือน          38       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 17 บ้านท่าวารี                จำนวนครัวเรือน        104       ครัวเรือน

                   - หมู่ที่ 18 บ้านม่วงทอง             จำนวนครัวเรือน        188       ครัวเรือน

                  - หมู่ที่ 19 บ้านสระแก้ว             จำนวนครัวเรือน        147       ครัวเรือน                                      

                 - หมู่ที่ 20 บ้านนากอกคำ           จำนวนครัวเรือน        197       ครัวเรือน                           

                 - หมู่ที่ 21 บ้านโนนเกษม           จำนวนครัวเรือน        295       ครัวเรือน

                 - หมู่ที่ 22 บ้านสุขเกษม             จำนวนครัวเรือน       148        ครัวเรือน

                 - หมู่ที่ 23 บ้านริมพองพัฒนา      จำนวนครัวเรือน       154        ครัวเรือน                                                                                                                  

                  รวมทั้งหมด   4,509   ครัวเรือน

  ที่มา : ฝ่ายทะเบียนอำเภอศรีบุญเรือง ข้อมูล ณ วันที่ 8 สิงหาคม 2566

4. สภาพทางสังคม

4.1 การศึกษา

                  - ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก                                                             3       แห่ง

                   - โรงเรียนประถมศึกษา                                                         10      แห่ง

                   - โรงเรียนขยายโอกาส                                                          3       แห่ง

                   - โรงเรียนมัธยมศึกษา                                                           1       แห่ง

                   - ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน /ห้องสมุดประชาชน            13      แห่ง

                   - วัด/สำนักสงฆ์                                                                    26      แห่ง    

 4.2 สาธารณสุข

                   - สถานีอนามัยประจำตำบล / หมู่บ้าน                                   2       แห่ง

                   - สถานพยาบาลเอกชน                                                      1       แห่ง

                   - อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ 100% (เต็มทุกครัวเรือน)

4.3 อาชญากรรม

                พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  เป็นพื้นที่ปลอดอาชญากรรม  มีการรักษาความ  ปลอดภัยใน ระดับหมู่บ้าน

4.4 ยาเสพติด

       การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด  เป็นอีกนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและของจังหวัด  องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้ประสานความร่วมมือเป็นอย่างดีกับศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอศรีบุญเรือง ทั้งนี้เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ได้ตระหนักว่าการป้องกันและการแก้ปัญหายาเสพติดเป็นพันธกิจอันยิ่งใหญ่ที่ทุกหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน  และภาคประชาชนจะต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาแบบพหุภาคี ที่มุ่งเน้นการปราบปรามและป้องกัน  โดยจะต้องมีการประสานการทำงานแบบบูรณาการ นอกจากนี้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลนากอกยังได้จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดเป็นประจำทุกปี จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ประชาชนและเยาวชน      หันมาสนใจการเล่นกีฬาและห่างไกลจากยาเสพติด โดยได้รับความร่วมมือจาก ประชาชน และเยาวชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เป็นอย่างดียิ่ง  โดยผลการจัดการแข่งขันกีฬา ฯ ดังกล่าว ได้ทำให้เยาวชนและประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดจิตสำนึกที่ดีในการสนใจการเล่นกีฬาและออกห่างไกลจากยาเสพติด  และองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  ยังได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติดประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก เพื่อประสานการปฏิบัติงานระหว่างจังหวัด  อำเภอ  เพื่อให้การปฏิบัติการในการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ

4.5 การสังคมสเคราะห์

                องค์การบริหารส่วนตำบลนากอกได้ดำเนินการด้านสงคมสังเคราะห์ ดังนี้

 1. 1. ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพให้กับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ 
 2. รับลงทะเบียนและประสานโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
 3. ประสานการทำบัตรผู้พิการกับหน่วยงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
 4. มีการช่วยเหลือประชาชนผู้ยากไร้ รายได้น้อย และผู้ด้อยโอกาสไร้ที่พึ่ง  
 5. มีการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้/ผู้ด้อยโอกาส
 6. สงเคราะห์ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ
 7. สงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ
 8. ส่งเสริมสวัสดิภาพสตรี
 9. สงเคราะห์เด็กและเยาวชนที่ครอบครัวประสบปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ
 10. สงเคราะห์เด็กและเยาชนที่พิการทางร่างกาย สมองและปัญญา
 11. ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านสังคมสังเคราะห์
 12. การบริการพื้นฐาน

  5.1 การคมนาคมขนส่ง

                       - ถนนทางหลวงแผ่นดิน(ลาดยาง)

                        -  ถนนทางหลวงชนบท (ลาดยาง)

                       - ถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน                  

                        -  ถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในพื้นที่ตำบล          

                       -  ถนนลูกรังเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน                           

                        -  ถนนลาดยางเชื่อมระหว่างหมู่บ้าน                          

5.2   การไฟฟ้า

                       -   จำนวนหมู่บ้านที่ไฟฟ้าเข้าถึง       จำนวน     23        หมู่บ้าน

                      -  จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้ามีใช้   จำนวน     4,201    ครัวเรือน

5.3 การประปา

ประชาชนมีน้ำประปาใช้ทุกครัวเรือน แต่ฤดูแล้งทำให้มีน้ำประปาใช้ไม่พอเพียงกับ ความต้องการของประชาชน

5.4 โทรศัพท์

                             - โทรศัพท์สาธารณะ                              -                  แห่ง

                             - เสาส่งสัญญาณโทรศัพท์เคลื่อนที่          9                 แห่ง

                              (ประชาชนมีโทรศัพท์เคลื่อนที่ใช้ครบทุกครัวเรือน)

             5.5 ไปรษณีย์หรือการสื่อสารหรือการขนส่งและวัสดุ ครุภัณฑ์

                   - มีสำนักงานไปรษณีย์ 1 แห่ง ตั้งอยู่ในตัวอำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู

 1.     ระบบเศรษฐกิจ

              6.1 การเกษตร

ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตรเป็นหลัก  ปลูกข้าว ปลูกพืชไร่ โดยเฉพาะ อ้อย  

 มัน ยางพารา ทำการปศุสัตว์โดยการเลี้ยงวัว เลี้ยงโค หมู ไก่ เป็ด  และปลูกผักสวนครัวเพื่อขายเป็นอาชีพเสริม

 หลังฤดูเก็บเกี่ยวจะว่างงาน  

6.2 การประมง

                   การประมงในพื้นที่ตำบลนากอกส่วนมากหาเลี้ยงปลาในลำน้ำพอง มีการจับสัตว์น้ำบ้างตามแหล่งน้ำสาธารณะ

              6.3 การปศุสัตว์

                   มีการเลี้ยงโค กระบือ หมู ไก่ เป็ด ในพื้นที่

               6.4 การบริการ  การไฟฟ้า

ตำบลนากอกมีไฟฟ้าครบทุกหมู่บ้าน แต่ปัจจุบันมีประชาชนอพยพออกไปอยู่นอกเขตหมู่บ้านหลายหมู่บ้าน

โดยอาศัยอยู่ตามพื้นที่ทำการเกษตรบ้าง ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนกำลังขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำให้หมู่บ้านที่ต้องการและมีโครงการไฟฟ้าส่องสว่างภายในหมู่บ้านกำลังติดตั้งในจุดที่น่าจะเป็นอันตรายให้อีกหลายหมู่บ้าน     

              6.5 การท่องเที่ยว

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก มีแหล่งท่องเที่ยว  วัดพุทธศรีราอาสน์  และแก่งตากฟ้า

           6.6 อุตสาหกรรม

                   องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก มีโรงงานอุตสาหกรรมจำนวน 2 แห่ง

                          โรงงานแหอวน                          1         แห่ง

                          โรงงานผลิตน้ำดื่ม                      3        แห่ง

                          โรงงานทำอิฐบล็อก                    3        แห่ง

                          โรงผสมปูนคอนกรีต                   1        แห่ง

              6.7 การพาณิชย์และกลุ่มอาชีพ

                          ร้านค้าต่างๆ                         184       แห่ง    

                          ร้านรับซื้อของเก่า                    3       แห่ง     

                          สถานีบริการน้ำมัน                  27       แห่ง

                          ตลาดนัด                                1        แห่ง

                           กลุ่มอาชีพ                           48        กลุ่ม

                           กลุ่มออมทรัพย์                     38       กลุ่ม

 1. เศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น(ด้ารการเกษตรแหล่งน้ำ)

7.1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านหรือชุมชน

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

ชาย (คน)

หญิง (คน)

รวม (คน)

ครัวเรือน

1

บ้านนากอก

350

383

733

225

2

บ้านโคกล่าม

401

396

797

253

3

บ้านกุดดุก       

406

399

805

202

4

บ้านโคกม่วง     

521

516

1,037

260

5

บ้านวังไฮ

500

494

994

271

6

บ้านแก

278

300

578

199

7

บ้านโนนข่า

416

370

786

208

8

บ้านโนนสำราญ

444

434

878

235

9

บ้านโนนงาม

373

374

747

259

10

บ้านโคกสนั่น

379

366

745

197

11

บ้านตาลเดี่ยว

260

243

503

149

12

บ้านหนองผือ

303

318

621

173

13

บ้านนาหนองทุ่ม

239

223

462

129

14

บ้านสมสนุก     

379

372

751

230

15

บ้านห้วยบ่อทอง

232

147

446

116

16

บ้านท่าปากเป่ง 

63

62

125

36

17

บ้านท่าวารี

213

228

437

102

18

บ้านม่วงทอง

422

413

835

186

19

บ้านสระแก้ว

222

236

458

141

20

บ้านนากอกคำ

370

375

745

189

21

บ้านโนนเกษม

464

535

999

280

22

บ้านสุขเกษม

316

268

584

140

23

บ้านริมพองพัฒนา

308

334

642

149

รวม

7,859

7,849

15,708

4,329

 

7.๒ ข้อมูลด้านการเกษตร

     

 

   

ทำนา

     

 

 

 

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวน

จำนวน

ผลผลิตเฉลี่ย

ต้นทุนเฉลี่ย

 

ราคาขายเฉลี่ย

 

ครัวเรือน

(ไร่)

(กก./ไร่)

(บาท/ไร่)

 

(บาท/ไร่)

 

นากอก

216

2,000

500

3,500

 

5,000

 

โคกล่าม

213

2,089

500

3,000

 

5,000

 

กุดดุก

194

1,100

500

3,500

 

5,000

 

โคกม่วง

246

2,500

370

3,000

 

3,700

 

วังไฮ

253

1,800

450

3,000

 

4,500

 

แก

193

1,600

450

3,500

 

4,500

 

โนนข่า

199

912

ไฟล์แนบ ที่เกี่ยวข้อง
ดาวน์โหลด คลิกดาวน์โหลดที่นี่แผนที่นากอก.pdfที่นี่

2).

ดูขนาดภาพจริง
3).

ดูขนาดภาพจริง
ผู้แต่ง :ourLocation
เมื่อ :2023-08-09 14:11:33
ที่มา : https://nakoksao.go.th/index.php?mode=htmlpage_view&htmlpage_id=ourLocation