ประชุม​​เตรียม​ความ​พ​ร้อ​มเพื่อตรวจ​รับ​การประเมิน​ ชมรม ​TO​ BE ​NUMBER​ ONE

นายก วุฒิพงษ์ นิลนามะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก พร้อม คณะผู้บริหารสถานศึกษา ทั้ง 13 แห่ง ข้าราชการ พนักงานลูกจ้าง และคณะกรรมการการขับเคลื่อน TO BE NUMBER ONE ร่วมกันประชุมเพื่อเตรียมความพร้อม ตรวจรับการประเมิน TO BE ​NUMBER​ ONE ชุมชนโคกล่าม อบต.นากอก วันที่ 21 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก