องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก    ตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  A    A
Loading images...

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ    "ปลอดภัยในชีวิต เศรษฐกิจพอเพียง การเมืองโปร่งใส น้ำไหลไฟสว่าง หนทางสะดวก"    องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก ยินดีต้อนรับ   

ตราสัญลักษณ์
  

NaKok Subdistrict Administrative Organization 

หนองบัวลำภู เมืองน่าอยู่ น่าเที่ยว

สายตรงติดต่อเรา

042 - 315- 850

 
Language:
Access มุมสมาชิก
 
   Access to management
User
Password
ประเภท
แผนพัฒนาท้องถิ่น
 
ข้อมูลสารสนเทศ
 
ระบบสารสนเทศ E-SERVICE คลังความรู้
ITA พื้นฐาน
 
แบบสำรวจ โพล โหวต
ความพึงพอใจของคุณต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
  • พอใจมากที่สุด
  • พอใจมาก
  • พอใจ
  • ควรปรับปรุงในบางส่วน
  • ไม่พอใจ

สนง.คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร |ไทยรัฐ | เดลินิวส์ | มติชน | คม ชัด ลึก ห้องสมุดรอบโลก | สวทช. ธรรมะไทย | รักบ้านเกิด | พระไตรปิฎกออนไลน์ | ธรรมะจักร  | กัลยาณมิตร | สสส.วิชาการ.คอม | ทรูปลูกปัญญา | ลานธรรมเสวนา | เบอร์ติดต่อ 042-315-850

 
 
 
Statistic & Counter

ขณะนี้ออนไลน์: 1 คน

สถิติวันนี้:      144 คน

สถิติเดือนนี้:   3455 คน

สถิติปีนี้:        41185 คน

สถิติทั้งหมด: 183808 คน

กลับ


เมื่อ [04 มกราคม 2567]

กำลังปรับปรุง/admin

 
ที่มา:  คลิกที่นี่http://www.local.moi.go.th/main_law.htm
ประกาศ จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
...
16 พฤษภาคม 2567 เวลา21:48:15
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2565...
12 ตุลาคม 2565 เวลา17:28:36
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538
...
22 มีนาคม 2565 เวลา23:30:55
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินค่าตอบแทนนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
...
22 มีนาคม 2565 เวลา23:30:33
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2540
...
22 มีนาคม 2565 เวลา23:30:07
ระเบียบการะทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของสภาตำบล ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2543
...
22 มีนาคม 2565 เวลา23:29:14
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด
...
22 มีนาคม 2565 เวลา23:29:42
รวมคู่มือต่าง ๆ
...
01 มีนาคม 2565 เวลา21:53:03
คู่มือการจัดทำและประสานแผนพัฒนาในระดับพื้นที่
...
18 มกราคม 2565 เวลา20:44:26
คู่มือการจัดทำบัตรข้าราชการ
...
18 มกราคม 2565 เวลา20:43:34
คู่มือ การปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559
...
18 มกราคม 2565 เวลา20:43:02
คู่มือ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
...
18 มกราคม 2565 เวลา20:42:36
คู่มือ การใช้งานระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
...
18 มกราคม 2565 เวลา20:41:56
ระเบียบกฏหมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ระเบียบกฏหมาย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น...
03 มีนาคม 2564 เวลา16:39:48
กฎหมายอื่น ๆ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542     พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545     พระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545         กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินความพร้อมในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547   &nbs...
03 มีนาคม 2564 เวลา16:34:05
ด้านการเงิน การคลัง
พระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ. 2538       บัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการพลเรือน   บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการพลเรือน     บัญชีอัตราเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครู     อัตราเงินเดือนแรกบรรจุตามคุณวุฒิข้าราชการพลเรือน     ตารางเทียบขั...
03 มีนาคม 2564 เวลา16:33:09
ด้านการบริหารงานบุคคล
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535     พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546                  ข้อบังคับคุรุสภาว่าด้วยใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ พ.ศ. 2547            &n...
03 มีนาคม 2564 เวลา16:32:31
ด้านการเมือง การปกครอง
พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542     พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549     พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545     ...
03 มีนาคม 2564 เวลา16:31:29
กฎหมายหลัก
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการเลือกตั้ง พ.ศ. 2550     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2550     พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรและการได้ม...
03 มีนาคม 2564 เวลา16:30:19
กรุงเทพมหานคร
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติม     พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2550     พระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2528 และที่แก้ไขเพิ่มเติมล่าสุด     พระราชบัญญัติบำเหน็จบำนาญข้าราชการก...
03 มีนาคม 2564 เวลา16:28:19
จำนวนรายการทั้งหมด 24 หน้า 1/2 First  Previous    Next  Last