นายก อบต.

นายวุฒิพงษ์ นิลนามะ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
ปลัด อบต.

นางสาวคณานิตย์ ทองเดช
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก
รองปลัด อบต.

นางสาววิลัดดา ภูติวัฒน์
รองปลัด อบต.นากอก
ปฏิทิน
February 2019
อ. จ. อ. พ. พฤ ศ. ส.
     12
3456789
10111213141516
17181920212223
2425262728  

PostHeaderIcon รายละเอียดwebboard

      ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

            

                                                                             

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก

เรื่อง  รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓

ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๕๖

...............................................

          ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู จะดำเนินการสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานพนักงานส่วนตำบล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ที่เริ่มต้นจากระดับ ๓  อาศัยอำนาจตามความข้อ ๕๔ (๓) ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗ (๒) ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดหนองบัวลำภู  เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล   จึงประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานส่วนตำบลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ที่เริ่มต้นจาก ระดับ ๓   จำนวน    ตำแหน่ง  จำนวน    อัตรา  ดังนี้

๑.  ชื่อตำแหน่งที่จะดำเนินการสอบคัดเลือก

๑.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓-๕                    จำนวน          อัตรา

                   ๒.  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ ๓-๕                      จำนวน          อัตรา

                     ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓-๕                        จำนวน          อัตรา

                   ๔.  ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ ๓-๕                     จำนวน          อัตรา

๒.  หน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ปรากฏตามเอกสารแนบท้าย ...(ภาคผนวก ก.)

๓.  คุณสมบัติของผู้สมัคร

๑.  ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ระดับ ๓-๕         จำนวน         อัตรา

                             - ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนด   ดังนี้

๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจาก

ระดับ ๑ หรือระดับ 

๒. ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์  หรือ ทางอื่นที่ก.อบต.กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

๓. ปัจจุบันได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๘,๓๔๐.-  บาท

 

                    ๒.  ตำแหน่ง นักวิชาการจัดเก็บรายได้  ระดับ ๓-๕ จำนวน         อัตรา

         

- ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนด ดังนี้

๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้น  จากระดับ ๑ หรือระดับ ๒

๒. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางบัญชี  พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์  บริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป (สำหรับทางบริหารธุรกิจ  การจัดการทั่วไป ต้องศึกษาวิชาการคลัง  การเงินและการบัญชี มาไม่น้อยกว่า ๓๐ หน่วยกิต)   หรือทางอื่นที่ ก..กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๓.  ปัจจุบันได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๘,๓๔๐.- บาท

 

                   ๓.  ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับ ๓-๕            จำนวน         อัตรา

- ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนด   ดังนี้

๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ 

๒. ได้รับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

๓.  ปัจจุบันได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๘,๓๔๐.- บาท

 

                   ๔.  ตำแหน่ง นักวิชาการประชาสัมพันธ์ ระดับ ๓-๕            จำนวน                 อัตรา

- ผู้มีสิทธิสมัครสอบคัดเลือกจะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งที่กำหนด   ดังนี้

๑. ปัจจุบันดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล ไม่ต่ำกว่าระดับ ๓ ของสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๑ หรือระดับ 

๒. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางสื่อสารมวลชน  วารสารศาสตร์  นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์  การบริหาร  รัฐประศาสนศาสตร์  บริหารธุรกิจ  อักษรศาสตร์  สารสนเทศ  การจัดการ  การโฆษณา  คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว  การโรงแรม  ภาษาต่างประเทศ  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ 

                             ๓.  ปัจจุบันได้รับเงินเดือนไม่ต่ำกว่าขั้น  ๘,๓๔๐.- บาท

          ๔.  การรับสมัครสอบ และวัน  เวลา  สถานที่รับสมัครสอบคัดเลือก

              ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกขอยื่นใบสมัครและยื่นใบสมัครสอบคัดเลือก   ด้วยตนเอง ณ  งานการ

เจ้าหน้าที่  สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์  ถึงวันที่ ๑๔  มีนาคม  ๒๕๕๖  ในวันและเวลาราชการ  โดยสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่   สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  หมายเลขโทรศัพท์  ๐ -๔๒๐๐-๓๔๒๗ ต่อ ๒  และ www.nakoksao.go.th

          ๕.  เอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครสอบคัดเลือก

      ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือกฯ  ให้ยื่นสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่รับสมัคร สอบคัดเลือก  พร้อมด้วยหลักฐานซึ่งผู้สมัคร ได้รับรองสำเนาถูกต้องและลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอกสารทุกฉบับ ดังต่อไปนี้

๕.๑  ใบสมัครสอบคัดเลือกตามแบบขององค์การบริหารส่วนตำบล...(ภาคผนวก ข. )

๕.๒  รูปถ่ายเครื่องแบบข้าราชการหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด   นิ้ว 

      จำนวน    รูป (ถ่ายครั้งเดียวกันไม่เกิน    เดือน) 

                   ๕.๓  สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จำนวน    ชุด

                   ๕.๔  สำเนาทะเบียนประวัติพนักงาน  จำนวน    ชุด

                   ๕.๕  สำเนาวุฒิการศึกษาหรือเอกสารที่แสดงว่าเป็นผู้มีคุณวุฒิการศึกษาตรงตาม  คุณสมบัติเฉพาะ

                          ตำแหน่งที่สมัครสอบ  จำนวน    ชุด

                   ๕.๖  หนังสือรับรองให้สมัครสอบคัดเลือกได้จากนายกองค์การบริหารส่วนตำบล     

                   ๕.๗  ใบรับรองแพทย์ที่ออกให้ไม่เกิน  ๓๐  วัน

                   ๕.๘  เอกสารอื่น ๆ (ถ้ามี)

   สำหรับการรับสมัครในครั้งนี้ ให้ผู้สมัครสอบคัดเลือกตรวจสอบและรับรองตนเอง ว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง  ตรงตามประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก  หากภายหลังปรากฏว่าผู้สมัครคัดเลือกรายใดมีคุณสมบัติดังกล่าวไม่ครบถ้วน  คณะกรรมการสอบคัดเลือกจะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกและไม่มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใด ๆ

          ๖. ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบคัดเลือก   

    ผู้สมัครสอบจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครสอบคัดเลือก คนละ  ๒๐๐ บาท  (สองร้อยบาทถ้วน)

 ๗. การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือก

              คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะประกาศรายชื่อและเลขหมายประจำตัวผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก   วันที่  ๒๕ มีนาคม  ๒๕๕๖  เป็นต้นไปโดยปิดประกาศไว้  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์  องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่โทรศัพท์หมายเลข ๐-๔๒๐๐-๓๔๒๗ ต่อ ๒  และทาง www.nakoksao.go.th

     ทั้งนี้  หากคณะกรรมการสอบคัดเลือก ตรวจพบในภายหลังว่าผู้สมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกผู้ใด มีคุณสมบัติไม่ตรงตามที่กำหนด หรือเป็นผู้ขาดคุณสมบัติ คณะกรรมการสอบคัดเลือก จะตัดสิทธิผู้นั้นมิให้เข้ารับการสอบคัดเลือก หรือพิจารณาไม่ให้ผ่านการสอบคัดเลือก หรือถอนรายชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีผู้รับการสอบคัดเลือกและหากพบว่าเป็นการเจตนาหรือจงใจทุจริต  จะพิจารณาให้มีการดำเนินการทางวินัยแก่ ผู้นั้น

๘. หลักสูตรและวิธีการสอบคัดเลือก  

         - คณะกรรมการสอบคัดเลือก ฯ  จะดำเนินการสอบคัดเลือก ดังนี้.-

๘.๑  ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)

ทดสอบความรู้ความสามารถ และความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองบังคับบัญชา การควบคุมงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงาน  การให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติงาน  การติดต่อประสารงาน กฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับทั่วๆ ไป ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและความคิดเห็นทั่วไปเกี่ยวกับการปรับปรุงงาน  นโยบายและแผนงานด้านต่างๆ ของส่วนราชการที่สังกัดและอื่นๆ ที่จำเป็นสำหรับตำแหน่งตามแนวทางที่ระบุไว้ในมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง  ทั้งนี้ โดยวิธีสอบข้อเขียน

          ๘.๒  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (คะแนนเต็ม  ๑๐๐  คะแนน)

ให้ทดสอบความรู้ความเข้าใจ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับงานในตำแหน่งนั้น โดยเฉพาะ โดยวิธีสอบข้อเขียน หรือให้ทดลองปฏิบัติงานหรือวิธีอื่นวิธีใดวิธีหนึ่ง หรือหลายวิธี ก็ได้ตามความเหมาะสม

                    ๘.๓  ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง  (คะแนนเต็ม ๑๐๐  คะแนน)

ให้ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งในด้านต่าง ๆ ตามที่กำหนดในแบบประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งที่คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนตำบล (ก.อบต.) กำหนด... (ตามภาคผนวก ค.)

๙.  กำหนดวัน   เวลา   และสถานที่ ดำเนินการสอบคัดเลือก

     คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  จะดำเนินการสอบคัดเลือกในวันเสาร์ที่  ๓๐ มีนาคม   ๒๕๕๖  ภาควิชาความรู้ ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ภาคความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข.) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค.)  เวลา ๐๙.๐๐ น.  เป็นต้นไป    โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยา  อำเภอศรีบุญเรือง  จังหวัดหนองบัวลำภู

          ๑๐. การแต่งกาย

               ให้ผู้มีสิทธิเข้าสอบคัดเลือก  แต่งกายเครื่องแบบปกติกากีคอพับในวันสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์

 ๑๑. การประกาศผลการสอบคัดเลือก

       องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก   จะประกาศผลการสอบคัดเลือกในวันที่    เมษายน  ๒๕๕๖

โดยขึ้นบัญชีจากผู้ได้รับคะแนนสูงสุดเรียงลำดับลงมา  กรณีที่คะแนนรวมเท่ากันจะเรียงลำดับจากผู้ที่ได้รับ

คะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งมากกว่า  เป็นผู้ที่อยู่ในลำดับที่สูงกว่า   หากคะแนนภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งเท่ากัน  ให้เรียงลำดับจากผู้ที่ได้คะแนนภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งมากกว่า  เป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า หากคะแนนความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งเท่ากัน  ให้ผู้ได้รับเลขประจำตัวสอบก่อนเป็นผู้อยู่ในลำดับที่สูงกว่า

          ๑๒. เกณฑ์การตัดสินในการสอบคัดเลือก

                 ผู้ที่จะผ่านการสอบคัดเลือกแต่ละตำแหน่งจะต้องผ่านหลักเกณฑ์ดังนี้

- คะแนนการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งในแต่ละภาคต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ  ๖๐

           ๑๓. กรณีทุจริตในการสอบคัดเลือก 

ในกรณีที่ปรากฏว่ามีการทุจริตหรือส่อไปในทางอันอาจทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในการสอบคัดเลือก คณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ  จะรายงานให้องค์การบริหารส่วนตำบลนากอกทราบ  เพื่อพิจารณาว่าสมควรยกเลิกการสอบคัดเลือกครั้งนี้ทั้งหมด  หรือจะพิจารณายกเลิกการสอบภาคที่เกิดการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตตามแต่จะเห็นสมควร ในกรณีที่ให้ยกเลิกการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคใดแล้ว ก็ให้ดำเนินการสอบคัดเลือกเฉพาะภาคนั้นใหม่ สำหรับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตหรือส่อไปในทางทุจริตไม่มีสิทธิเข้าสอบอีกต่อไป

           ๑๔. การขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้

       องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  จะประกาศรายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้และให้ถือประกาศ

รายชื่อผู้สอบคัดเลือกได้ดังกล่าว เป็นการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ต่อไป  องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก จะขึ้นบัญชีผู้สอบได้ไว้ไม่เกิน ๒ ปี นับตั้งแต่วันประกาศและขึ้นบัญชีไว้   

๑๕.  การแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้

องค์การบริหารส่วนตำบลนากอก  จะดำเนินการบรรจุแต่งตั้งผู้ที่สอบคัดเลือกได้เมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดหนองบัวลำภู  (ก.อบต. หนองบัวลำภู)

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

 

          ประกาศ     วันที่  ๑๑  เดือน กุมภาพันธ์    พ.ศ.   ๒๕๕๖

 

 

 

 

               (ลงชื่อ)    

ผู้แต่ง :บุคลากร
เมื่อ :2013-02-12 20:20:17
ลิงค์ :อบต.นากอก
ตอบด่วน
โดย
เข้าสู่ระบบ

คลิกที่ปุ่ม ดำเนินการ เพื่อเข้าสู่ระบบสมาชิก / จัดการ

สถิติการใช้งาน
ขณะนี้ออนไลน์: 0 คน
สถิติวันนี้:      81 คน
สถิติเดือนนี้:   1424 คน
สถิติปีนี้:        3303 คน
สถิติทั้งหมด: 98799 คน
อบต.นากอกโพลล์
 คุณพอใจเว็บเราหรือไม่
ไม่เอาไหนเลย
ค่อนข้างพอใจ
พอใจมาก
 ท่านพอใจเนื้อหา บริการของเราแค่ไหน?
ยอดเยี่ยม ให้5ดาว
เหมาะสมดีครับ
ค่อนข้างพอใจ
ก็พอใช้ได้
น่าจะปรับปรุงในบางส่วน
กิจกรรมสัมพันธ์
Link
Contact Info
an image
Nakok LocalAdmin.
Sribunrueng Nongbualumpoo, NV 12345
Email: info@nakoksao.go.th

Msn: bally_jung@hotmail.com
Phone: (123) 456-7890
Fax: (123) 456-7890